ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene e-commerce verkoopsvoorwaarden van Chausures Maniet.

Van kracht vanaf 27/09/2022. Indien uw Bestelling van voor deze datum dateert, kan u hier een kopie van de toepasselijke algemene voorwaarden vragen.1.    VOORAFGAANDELIJK EN WETTELIJKE INFORMATIE


1.1.    De naamloze vennootschap N.V. CHAUSSURES MANIET (hierna, CHAUSSURES MANIET) is een onderneming naar Belgisch recht actief in het domein van de verkoop van schoenen, accessoires en onderhoudsartikelen waarvan de identificatiegegevens hierna worden gedetailleerd:


1402 Nijvel, Avenue Thomas Edison 111

KBO nr. : 0427.140.983.

Telefoon : + 32/10.489.100 

E-mail :   ecommerce@maniet.be

Site georganiseerd door : Delaware Consulting CV

Site gehost door : Microsoft Azure


1.2.    Huidige algemene voorwaarden regelen de verkoop van Artikelen, zoals hieronder gedefinieerd, aan consumenten Kopers, die wordt gedaan op de Site. Er wordt verduidelijkt dat de Artikelen bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van de Koper, met uitsluiting van professioneel gebruik, hierin begrepen elke herverkoop van het Artikel. Elke Bestelling of Reservering van een Artikel dat wordt voorgesteld op de Site vereist dat de Koper uitdrukkelijk huidige algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt door het hiertoe bestemde vakje aan te duiden bij het proces van de Bestelling.


1.3.    De Site laat consumenten Kopers toe een Bestelling of een Reservatie van een Artikel te doen. De Bestelling van Artikelen is alleen mogelijk voor consumenten Kopers die een levering wensen in de volgende landen België, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Verenigd-Koninkrijk en Zwitserland. De dienst van Reservatie van de Artikelen is enkel beschikbaar om ze te proberen in een Winkel gelegen in België of in het Groothertogdom Luxemburg, zoals op de Site voorgesteld.


1.4.    Huidige algemene voorwaarden vormen samen met met de Samenvatting, de Validering en de Bevestiging het contract dat de partijen bindt, met dien verstande dat in geval van tegenstrijdigheid de Bevestiging voorrang heeft op de andere documenten. Van deze algemene voorwaarden mag niet worden afgeweken, behoudens met schriftelijke instemming van CHAUSSURES MANIET. Het ontbreken van uitvoering van een bepaling van de huidige algemene voorwaarden kan niet worden beschouwd als een afstand door CHAUSSURES MANIET om zich erop te beroepen.


1.5.    CHAUSSURES MANIET behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Deze wijzigingen zullen slechts van toepassing zijn op de Bestellingen en Reserveringen van Artikelen die nadien gedaan zijn en vanaf hun aanvaarding door de Koper.


2.    DEFINITIES


2.1.    « Koper » : De consument Koper die een Bestelling of een Reservering uitoefent op de Site.

2.2.    « Bestelling » : De Bestelling van Artikelen op de Site door de Koper.

2.3.    « Bevestiging » : De Bevestiging door CHAUSSURES MANIET van de Bestelling van de Koper zoals gedetailleerd in artikel 7.7

2.4.    « Betalingstussenpersoon » : De vennootschap die de betalingsoplossing INGENICO DIRECT uitbaat, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Evere en die titularis is van een licentie voor prestaties van betalingsdiensten conform de Franse wetgeving inzake financieel toezicht en als zodanig onder toezicht staat door de Franse Centrale Bank of elke andere betalingsdienstenaanbieder die aan de Koper ter beschikking wordt gesteld om een Bestelling op de Site te betalen;

2.5.    « Winkel » : Een CHAUSSURES MANIET verkooppunt zoals opgelijst onder het volgende tabblad van de Site: https://shop.maniet.be/fr/Magasins-chaussures-maniet-luxus

2.6.    « Winkelmand » : De elektronische winkelmand die het geheel van door de Koper met het oog op een Bestelling geselecteerde Artikelen opneemt. 

2.7.     « Artikelen » : De schoenen, de accessoires, de Onderhoudsartikelen en meer algemeen alle andere op de Site door CHAUSSURES MANIET verkochte Artikelen.

2.8.    « Samenvatting » :  De samenvatting van de Bestelling zoals gedetailleerd onder artikel 7.4.

2.9.    « Ontvangst » : De ontvangst van de Artikelen door of voor rekening van de Koper.

2.10.    « Reservering » : De reservering van Artikelen met het oog op het proberen in een Winkel zoals op de Site voorgesteld.

2.11.    « Site » : De internetsite https://shop.maniet.be

2.12.    « Validering » : De validering van de Bestelling door de Koper zoals gedetailleerd in artikel 7.5.3.    PRODUCTEN EN GEAFFICHEERDE PRIJZEN


3.1.    De op de Site te koop voorgestelde Artikelen zijn degene die op de Site voorkomen, op de dag van de raadpleging van de Site door de Koper. De informatie (benaming, definitie, reproductie van de Artikelen, gedetailleerde beschrijving : eigenschappen, karakteristieken en samenstelling) met betrekking tot het geheel van de Artikelen die te koop worden aangeboden zijn beschikbaar op de Site.


3.2.    Hoewel CHAUSSURES MANIET de grootste zorg en de grootste precisie besteedt aan het online zetten van informatie, aan de beschrijvingen van de Artikelen en aan de gegevens die op de Site beschikbaar zijn, en ze regelmatig bijwerkt, kan CHAUSSURES MANIET niet aansprakelijk gesteld worden voor niet wezenlijke fouten die zouden kunnen tussenkomen. Evenzo zijn de foto’s en andere reproducties van de Artikelen, hoewel ze een getrouwe weergave vormen op de Site – en dit binnen de grenzen van de techniek en in overeenstemming met de beste normen van het Internet – zijn deze toch slechts indicatief en hebben ze geen contractuele waarde. In dat opzicht herinnert CHAUSSURES MANIET eraan dat in geval van niet-conformiteit van het Artikel dat geleverd wordt ten opzichte van zijn beschrijving, CHAUSSURES MANIET zich ertoe verbindt om deze fout te corrigeren, onder de voorwaarden van artikel 10 en de Koper van het recht geniet om zijn bestelling te herroepen onder de in artikel 9 omschreven voorwaarden. 


3.3.    Met het oog op volledige transparantie en rekening gehouden met het feit dat de Site bestemd is voor consumenten Kopers, zijn de op de Site vermelde prijzen aangegeven in euro en inclusief alle belastingen en BTW die van toepassing zijn op de datum van de Bestelling. De totale prijs van het Artikel wordt berekend op basis van het BTW-tarief dat van toepassing is in België op de datum van de Bestelling. Evenwel verbindt CHAUSSURES MANIET zich ertoe met het oog op volledige transparantie t.o.v. de Koper om het verschil dat voortvloeit uit het BTW-tarief dat van toepassing is op de verkoop volgens de plaats van levering van de Artikelen niet door te rekenen in de totale door de Koper te betalen prijs (zoals in de Samenvatting opgenomen). (Voor Bestellingen die in de Winkel worden afgehaald, is het BTW-tarief van toepassing dat geldt in het land waar de Winkel is bevestigd. Voor de Bestellingen die aan de Koper worden geleverd, geldt het BTW-tarief dat van toepassing is in het land van de plaats van levering.) Met andere woorden, wat ook het land van levering weze, zal de Koper de totale prijs (BTW inbegrepen) die is opgenomen in de Samenvatting betalen en de verdeling tussen de prijs van het Artikel (BTW exclusief) en de te betalen BTW zal vervolgens door CHAUSSURES MANIET berekend worden om hem op de leveringsbon te vermelden, die bij de levering aan de bestelling wordt gehecht.

 

3.4.    De prijzen die vermeld worden op de Site omvatten niet de leveringskosten. Voor de bestellingen die in België en het Groothertogdom Luxemburg worden geleverd, worden de leveringskosten gefactureerd in functie van het totaal bedrag van de Bestelling, als volgt: 


 

Bestelling van minimum 29 €

 

 

Bestelling van minder dan 29 €

 

Gratis levering

 

Leveringskosten van 5 €

 


Voor de Bestellingen die geleverd worden in andere landen, zullen de leveringskosten geval per geval berekend worden bij het Bestelproces. Wat er ook van weze, de Koper zal voordat hij zijn Bestelling of zijn Reservering valideert op duidelijke en volledige wijze op de hoogte gesteld worden van de totale prijs van de Artikelen, hierin begrepen de leveringskosten.


3.5.    CHAUSSURES MANIET behoudt zich het recht voor de op de Site geafficheerde prijzen op elk ogenblik te wijzigen. De Artikelen zullen steeds gefactureerd worden op basis van de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de Validering.4.    IDENTIFICATIE VAN DE KOPER


4.1.    De Koper die een Reservering wenst uit te voeren of een online Bestelling wenst te maken, moet beginnen met zich te identificeren volgens de procedure die op de Site wordt vermeld waarbij hij erover waakt om zich middels zijn naam, voornaam, geboortedatdum, woonplaats (straat, nummer, gemeente, postcode en stad), een telefoonnummer, zijn “login” en zijn wachtwoord te identificeren. Deze identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogen niet aan derden worden overgemaakt. Het wachtwoord wordt op gecodeerde wijze geregistreerd, wat inhoudt dat de Vennootschap er geen toegang toe heeft. De persoonsgegevens van de Koper worden verwerkt overeenkomstig de politiek van bescherming van de persoonlijke levenssfeer die hier toegankelijk is.


4.2.    De Koper verbindt zich ertoe dat de integraliteit van de informatie die aan CHAUSSURES MANIET wordt meegedeeld op de Site, in het kader van een Bestelling of Reservering van een Bestelling, volledig, exact en actueel is. Bij gebreke behoudt CHAUSSURES MANIET zich het recht voor de Bestelling of de Reservering evenals de betaling te annuleren.5.    RESERVERING VAN PRODUCTEN ONLINE


5.1.    Met uitzondering van de periode van de solden en de kalendermaand die volgt op de wettelijke periode van de solden (ten indicatieve titel: januari en februari voor de wintersolden / juli en augustus voor de zomersolden), heeft de Koper de mogelijkheid een Artikel te reserveren op de Site. De mogelijkheid tot Reservering is beperkt tot 3 Artikelen per Koper.


5.2.    Om een Artikel te reserveren, wordt de Koper uitgenodigd om op een tabblad “Reservering” van het Artikel dat hij wil reserveren, te klikken.  De Koper kan vervolgens de Winkel selecteren waarin hij het Artikel wil proberen. In functie van de beschikbaarheid ervan, zal de Koper een bevestiging van de Reservering ontvangen en het artikel zal dan gereserveerd worden op zijn naam in de geselecteerde Winkel. De Koper zal vervolgens een kennisgeving van beschikbaarheid ontvangen per sms of per e-mail van zodra het gewenste Artikel in de Winkel beschikbaar zal zijn. Deze kennisgeving zal de geldigheidsperiode van de Reservering verduidelijken. Bij gebreke aan daarmee strijdige verduidelijking zal de Reservering geldig zijn voor een maximale duurtijd van 7 werkdagen vanaf de kennisgeving van beschikbaarheid van het Artikel (waarbij deze duurtijd verstaan wordt als het aantal openingsdagen van de Winkel en een aanvang neemt vanaf de dag die volgt op de kennisgeving).


5.3.    De Reservering van een Artikel brengt geen enkele aankoopverplichting met zich mee in hoofde van de Koper. Indien de Koper beslist het gereserveerde Artikel te kopen na het geprobeerd te hebben, zal de Koper de prijs rechtstreeks in de Winkel moeten betalen. CHAUSSURES MANIET richt de aandacht van de Koper op het feit dat de verkoop van een Artikel dat voordien gereserveerd was op de Site wordt voltrokken in de Winkel. De Koper geniet in dat kader niet van de wettelijke beschikkingen die van toepassing zijn in het kader van verkopen die op afstand zijn gesloten. De Koper geniet met name niet van het herroepingsrecht.6.    BESTELLINGEN


6.1.    De Bestelling van de Artikelen kan 24 uur/24 worden uitgevoerd via het internet, op de Site.


6.2.    De Koper selecteert de Artikelen door ze toe te voegen aan zijn Winkelmand. De Koper kan op elk ogenblik de met het oog op een Bestelling geselecteerde Artikelen visualiseren door op de Winkelmand te klikken. De Winkelmand staat de Koper toe om:


-    Zich te situeren in het proces van het maken van een Bestelling ;


-    De geselecteerde Artikelen en hun prijs te visualiseren (prijs per geselecteerd Artikel en totale te betalen prijs, in voorkomend geval de verzendingskosten inbegrepen);


-    De eventuele selectiefouten te verbeteren en af te zien van de artikelen die hij niet wenst te bestellen en dit zo lang hij de Bestelling niet heeft uitgevoerd;

-    Zijn Bestelling te voltooien door te klikken op het icoon « Bestelling ».


6.3.    De Site biedt een dienst aan van online hulp voor de gepersonaliseerde vragen via het contactformulier dat beschikbaar is onder de volgende link: Een aanvraag indienen – Maniet ! Luxus schoenen (zendesk.com) . CHAUSSURES MANIET verbindt er zich toe een antwoord te geven aan de Koper binnen de twee werkdagen vanaf de eerste werkdag volgend op zijn vraag (voorbeeld: indien de Klant een vraag stelt op zaterdag, zal hij ten laatste op dinsdag een antwoord ontvangen).


6.4.    Alvorens zijn Bestelling te valideren, ontvangt de Koper een samenvatting van de Bestelling (hierna de “Samenvatting”). De Samenvatting herneemt tenminste de bestelde Artikelen, de geselecteerde Artikelen, hun eenheidsprijs, de prijs van de levering, de totale te betalen prijs en het adres of de adressen waarnaar de Bestelling geleverd en / of gefactureerd moet worden.


6.5.    De te activeren knop om de Bestelling te valideren op basis van de Samenvatting omvat de vermelding “bestelling met betalingsverplichting”. Door te klikken om zijn Bestelling te valideren, erkent de Koper dus expliciet dat de Bestelling van de Artikelen een betalingsverplichting inhoudt en dat de Bestelling definitief is (hierna de “Validering”). 


6.6.    De Koper wordt vervolgens uitgenodigd om over te gaan tot de betaling van de Bestelling via een online betalingsdienst georganiseerd via de Betalingstussenpersoon die door de Koper gevalideerd wordt bij de Validering. De betalingsmiddelen die worden aangeboden door de Betalingstussenpersoon zijn op de dag van het opstellen van huidige algemene voorwaarden de volgende:


-    Betaling via Visa of Mastercard kredietkaart : de Koper volgt de instructies die hem worden aangegeven door de Betalingstussenpersoon.


-    Betaling via betalingskaart van het type « Mistercash of Bancontact » of via de bankapp van de Koper ; in dit geval wordt de prijs van de Bestelling onmiddellijk ingehouden.


-    Betaling via PayPal.


Er wordt geen enkele extra kost gefactureerd aan de Koper ten titel van betalingskost en dit wat ook het gekozen betalingsmiddel is.


6.7.    CHAUSSURES MANIET bevestigt ontvangst van de Bestelling en bevestigt schriftelijk haar al dan niet aanvaarding binnen de minuten die volgen op de Validering (hierna de « Bevestiging »). De Bevestiging wordt geregistreerd in het beheerprogramma van het informaticasysteem van CHAUSSURES MANIET. De Bevestiging omvat in bijlage de factuur van de Bestelling.


6.8.    CHAUSSURES MANIET behoudt zich het recht voor om een Bestelling te weigeren indien ze wordt gedaan door een minderjarige die niet vertegenwoordigd wordt of indien de bestelling niet conform is met de huidige algemene verkoopsvoorwaarden. In dit geval zal ze de Koper binnen de 48 uren volgend op de Bevestiging van de bestelling per e-mail ter kennis brengen dat zijn bestelling niet werd aanvaard. De Bestelling zal dan geannuleerd worden en de Koper zal onmiddellijk worden terugbetaald via de voor de aankoop gebruikte betalingsmethode.7.    MODALITEITEN VAN LEVERING EN ONTVANGST


7.1.    Er worden twee mogelijkheden van ontvangst aangeboden aan de Koper: 


-    Levering aan huis: De bestelling wordt geleverd door B-POST aan het leveringsadres dat wordt meegedeeld door de Koper. CHAUSSURES MANIET zal de Koper verwittigen van zodra de Bestelling verzonden zal zijn;


-    Ophaling in de Winkel (gratis) : De Koper zal een kennisgeving ontvangen per e-mail of sms van CHAUSSURES MANIET van zodra de Bestelling zal kunnen worden opgehaald in de Winkel.


7.2.    Behoudens uitdrukkelijk andersluidende verduidelijking die wordt opgenomen in de Samenvatting, garandeert CHAUSSURES MANIET enkel aan de Koper dat de Artikelen hetzij verstuurd zullen worden (het is te zeggen overdracht aan B-POST in het kader van een levering), hetzij beschikbaar zullen zijn in de Winkel (in het kader van een ophaling) binnen een termijn van 2 tot 7 werkdagen na de Validering.

 

7.3.    De op de Site aangekondigde leveringstermijnen worden ten indicatieve titel gegeven op grond van de gemiddelde leveringstijden die worden overgemaakt door de vervoerders. Wanneer de verzendingstermijn die in het vorige punt wordt gegarandeerd, wordt gerespecteerd, kan CHAUSSURES MANIET niet aansprakelijk gehouden worden voor een vertraging in de levering die te wijten zou zijn aan vervoerder B-POST. Bovendien wijst CHAUSSURES MANIET alle aansprakelijkheid af omwille van vertraging in de levering of gebrek aan levering in geval van overmacht of van een gebeurtenis die aan haar controle ontsnapt, die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk of duurder zou maken, of in geval van handelingen van derden, zoals leveranciers van de partijen in huidige overeenkomst, de onderaannemers, de agenten of vertegenwoordigers of nog bij gebrek voor de Koper zijn verbintenissen te eerbiedigen. Worden met name beschouwd als overmacht die CHAUSSURES MANIET van haar leveringsverbintenis ontlast, oorlog, opstand, brand, stakingen, ongevallen of de onmogelijkheid om bevoorraad te worden. CHAUSSURES MANIET brengt de Koper tijdig op de hoogte van de hierboven vermelde gevallen of gebeurtenissen.


7.4.    De Koper is ertoe gehouden de Ontvangst van de Artikelen te verzekeren volgens de volgende modaliteiten :


-    Levering aan huis : Indien de Koper afwezig is bij de levering, zal de bezorger een bezorgbericht achterlaten dat de Koper uitnodigt zijn pakket in ontvangst te nemen aan het postpunt (dat wordt vermeld op het bezorgbericht) binnen een termijn van 14 dagen. Indien de Koper zijn Bestelling niet binnen deze termijn Ontvangt, zal de Bestelling teruggestuurd worden naar CHAUSSURES MANIET.


-    Ophaling in de Winkel : De Koper is ertoe gehouden de Bestelling in de Winkel in Ontvangst te nemen binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na de datum waarop hem de beschikbaarheid van de Bestelling in de Winkel ter kennis wordt gebracht.


7.5.    Wanneer de Koper de Ontvangst niet zal hebben kunnen uitvoeren binnen de termijnen die voorzien zijn in het vorige punt, zal CHAUSSURES MANIET de mogelijkheid hebben :


-    Hetzij om contact te nemen met de Koper om een nieuwe levering te organiseren ;


-    Hetzij om de Bestelling te annuleren en de terugbetaling uit te voeren.


7.6.    De overdracht van de risico’s van de Bestelling komt tussen op het moment van de Ontvangst.8.    HERROEPINGSRECHT8.1.    CHAUSSURES MANIET richt de aandacht van haar Kopers op het feit dat de mogelijkheden van herroeping die voorzien worden in huidige algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn wanneer de Bestelling op afstand wordt verricht, op de Site of per e-mail of buiten de lokalen van CHAUSSURES MANIET. Dat betekent dat wanneer de aankoop van de Artikelen wordt gedaan in de vestigingen van CHAUSSURES MANIET (zelfs ten gevolge van een Reservering) de Koper over geen enkel herroepingsrecht zal beschikken.

 

8.2.    De Koper blijft vrij om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht gedurende een periode van 14 dagen vanaf de Ontvangst van de Bestelling.


8.3.    De Koper zal gebruik kunnen maken van zijn herroepingsrecht door een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring over te maken aan CHAUSSURES MANIET volgens dewelke hij zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen (bijvoorbeeld een brief verstuurd per post, fax of e-mail: per post naar NV Chaussures Maniet, Avenue Thomas Edison 111, 1402 Thines, per telefoon op +32 10 489 150 of per E-mail op het adres ecommerce@maniet.be). U kan het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. Opdat de herroepingstermijn gerespecteerd zou zijn, volstaat het dat u uw mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

 

8.4.    Vervolgens beschikt de Koper over 14 bijkomende dagen vanaf zijn kennisgeving van de herroeping, om het Artikel terug te zenden. Deze terugzending brengt geen enkele boete met zich mee in hoofde van de Koper. De terugzending van de Bestelling gebeurt in zijn originele verpakking. De Artikelen moeten in nieuwe staat en compleet (met toebehoren) worden teruggestuurd. Schoenen mogen alleen gepast worden binnen in een gebouw en op een propere oppervlakte. Door de Koper bevuilde of gebruikte Artikelen zullen niet worden teruggenomen. Ze worden ook niet teruggenomen als ze beschadigd zijn of niet in de originele verpakking zitten.


8.5.    De terugzending van de Bestellingen gebeurt volgens de volgende modaliteiten:


-    Bestelling die geleverd werd in België : De Artikelen moeten via B-POST worden teruggestuurd maar de verzendkosten worden gedragen en voorafbetaald door CHAUSSURES MANIET (retouretiket “bpack easy retour”).


-    Bestelling die geleverd werd buiten België : 

De Artikelen moeten teruggestuurd worden via B-POST en de verzendkosten worden gedragen door de Koper. Opgelet, de internationale terugzendingen zijn betalend volgens het forfaitaire bedrag dat door B-POST wordt aangegeven en zullen in geen geval worden terugbetaald door CHAUSSURES MANIET.


-    Bestelling in de Winkel opgehaald : De Artikelen moeten teruggebracht worden naar de Winkel waar ze ontvangen werden door de Koper.

 

In elk geval moet de Koper het bewijs verschaffen van de terugzending van de goederen.


8.6.    Indien de Artikelen correct zijn teruggezonden, verbindt CHAUSSURES MANIET zich ertoe de totale prijs die door de Koper werd betaald terug te betalen, hierin begrepen de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortkomen uit het feit dat u in voorkomend geval een andere leveringswijze heeft gekozen dan de minder dure leveringswijze van standaardlevering die wij voorstellen) zonder excessieve vertraging en in elk geval ten laatste veertien dagen vanaf de dag waarop wij in kennis worden gesteld van uw beslissing tot herroeping. Wij zullen de terugbetaling verrichten via dezelfde betalingsmethode als diegene die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk een andere methode overeenkomt. 9.    TERUGZENDINGEN EN CONFORMTITEIT


9.1.    De verkochte Artikelen worden geleverd overeenkomstig de beschrijving die ervan wordt gemaakt op de Bevestiging. De Koper (klant consument) geniet van de wettelijke conformiteitsgarantie zoals bedoeld in de artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek gedurende een periode van twee jaar en van de garantie voor verborgen gebreken. CHAUSSURES MANIET herinnert eraan dat de wettelijke conformiteitsgarantie als voorwerp heeft de consument Koper te waarborgen tegen elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op de dag van de Ontvangst ten opzichte van de beschrijving die ervan wordt gemaakt in de Bevestiging. Indien het gebrek aan overeenstemming meer dan zes maanden na de Ontvangst wordt gemeld, moet de Koper bewijzen dat het artikel op het moment van Ontvangst een gebrek vertoonde, bij gebreke waarvan zijn vordering niet in aanmerking kan worden genomen.


9.2.    De Klant moet de integriteit van de Bestelling en van alle Artikelen waaruit ze bestaat controleren en in aanwezigheid van de persoon die de levering uitvoert, om desgevallend voorbehoud te formuleren. Indien de Klant enige twijfel heeft over de staat van de inhoud van de Bestelling, moet hij de goederen bij Ontvangst weigeren. Elk geweigerd Artikel zal in zijn geheel en in de originele verpakking moeten worden teruggegeven aan de vervoerder. In elk geval is elke klacht wegens breuk of beschadiging van de Artikelen slechts ontvankelijk indien ze aan CHAUSSURES MANIET wordt overgemaakt binnen de 24 uur na ontvangst, op het adres ecommerce@maniet.be vergezeld met foto’s van de Artikelen en de verpakking.


9.3.    De Koper is verplicht CHAUSSURES MANIET zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld of redelijkerwijze had kunnen vaststellen, in kennis te stellen van het bestaan van elk ander gebrek aan overeenstemming. Wij vragen u in voorkomend geval ons een e-mail te sturen aan de klantendienst op het adres ecommerce@maniet.be vergezeld met foto’s van de Artikelen en de verpakking.


9.4.    Indien vaststaat dat het gebrek binnen het toepassingsgebied van de garantie valt of dat CHAUSSURES MANIET zijn verplichtingen niet is nagekomen, zal CHAUSSURES MANIET op eigen kosten overgaan tot een nieuwe levering van de Artikelen die het voorwerp uitmaken van de klacht. Indien de door de Klant bestelde Artikelen niet meer beschikbaar zijn, brengt CHAUSSURES MANIET de Klant hiervan op de hoogte, die de keuze heeft om


9.4.1.    Hetzij de terugbetaling van de niet overeenstemmende Artikelen te vorderen ;


9.4.2.    Hetzij de terugbetaling te krijgen onder de vorm van een aankoopbon geldig op een volgende Bestelling.

 

9.5.    In het algemeen is de garantie van de verkoper uitgesloten wanneer het vastgestelde gebrek aan overeenstemming het gevolg is van een gebrek aan onderhoud of een fout begaan door de Koper of een persoon waarvoor deze aansprakelijk is.10.    BECOMMERCE GEDRAGSCODE


10.1.    N.V. Chaussures Maniet onderschrijft de gedragscode van het kwaliteitslabel BeCommerce waarvan u de volledige beschrijving hier kunt lezen: gedragscode Be Commerce.11.    BEHANDELING VAN KLACHTEN


11.1.    CHAUSSURES MANIET verzekert een aandachtige opvolging voor elke klacht die door een Koper wordt geformuleerd.


11.2.    De klachten met betrekking tot de uitvoering van het contract moeten worden overgemaakt aan CHAUSSURES MANIET volgens de modaliteiten onder punt 10.


11.3.    CHAUSSURES MANIET verbindt er zich toe de Koper te antwoorden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien een klacht een langere verwerkingstermijn vereist, zal CHAUSSURES MANIET antwoorden, binnen een termijn van 14 dagen, met een ontvangstbevestiging, waarbij de termijn binnen dewelke de Koper een meer gedetailleerd antwoord zal ontvangen wordt meegedeeld.


11.4.    De Koper kan zijn klacht ook inleiden via het klachtenformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de internetsite van BeCommerce www.BeCommerce.be. De klacht zal dan naar CHAUSSURES MANIET worden gestuurd, net als naar BeCommerce.


11.5.    Indien de klacht niet kan worden opgelost tussen de Koper en CHAUSSURES MANIET, kan de Koper:


-    Ofwel beroep doen op de dienst van de ombudsman van de consumenten. De Koper heeft de mogelijkheid om een aanvraag tot bemiddeling in te dienen via het platform Belmed van de Federale Overheidsdienst Economie;


-    Ofwel beroep doen op de onafhankelijke diensten van de consumentenombudsdienst : www.ombudsmanvoordehandel.be  


-    Ofwel een online klacht inleiden bij de Europese commissie conform de Verordening met betrekking tot de Online Geschillenbeslechting https://ec.europa.eu/odr/.12.    TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK


12.1.    Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.


12.2.    Enkel de rechtbanken van het arrondissement Waals-Brabant (België) zijn bevoegd in geval van een geschil met betrekking tot hun interpretatie of hun uitvoering, behoudens het recht van CHAUSSURES MANIET om de vordering in hoedanigheid van eiser in te leiden voor elke andere rechtbank die bevoegd is omwille van de woonplaats van de Koper.13.    BESCHERMING VAN HET PRIVELEVEN


CHAUSSURES MANIET respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar Kopers. CHAUSSURES MANIET stelt dan ook alles in het werk om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te beschermen en te voldoen aan zowel de nationale wetgeving met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens als aan de Europese Verordening nr. 2016/679 bekende als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit kader verbindt CHAUSSURES MANIET er zich toe om de persoonsgegevens van de Kopers te verwerken overeenkomstig haar beleid persoonlijke levenssfeer dat beschikbaar is op het volgende adres: _______. Bijlage 


MODELHERROEPINGSFORMULIER


(Gelieve dit formulier aan te vullen en terug te zenden, enkel indien u het contract wenst te herroepen)— T.a.v.


NV CHAUSSURES MANIET

Avenue Thomas Edisson, 111

1402 Thines (Nivelles)

KBO nr. : 0427.140.983.

Telefoon : + 32/10.489.100 - + 32/10.489.150 

E-mail :     ecommerce@maniet.be— Ik/Wij (*) breng(en) (*) u middels huidig formulier mijn/onze (*) herroeping ter kennis van het contract met betrekking tot de verkoop van het goed (*)/voor de dienstverlening (*) dat/die hieronder verduidelijkt wordt


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


— Besteld op (*)/ontvangen op (*)…………………………………………………………………………………………………………….


— Naam van de consument(en) ………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


— Adres van de consument(en) …………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….— Datum …………………………………………………………………………………………………


— Handtekening van de consument(en) 

(alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(*) Schrappen wat niet van toepassing is.