Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

"www.maniet.be" is een website voor e-commerce (handel via internet) waar klanten online schoenen, accessoires, onderhoudsproducten, enz. kunnen reserveren en kopen. De website wordt geëdit door de sa/nv CHAUSSURES MANIET (hierna ook de Vennootschap genoemd) met maatschappelijke zetel Boulevard de l'Europe 147 te 1301 Bierges en administratieve zetel Avenue Thomas Edison 111 te 1402 Thines (Nivelles). De Vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0427.140.983.

 

De website kan waar en wanneer dan ook worden geraadpleegd en de online verkoopdienst richt zich tot elke natuurlijke persoon wereldwijd. De dienst reservering is uitsluitend beschikbaar in België. De klanten moeten een identificatieformulier invullen waarmee zij, zodra door de Vennootschap bevestigd, op de website artikelen kunnen kopen of reserveren. De klant deelt zijn naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum en e‑mailadres mee alsook een geheim password naar keuze dat vereist is om zich te authenticeren.

 

Door een bestelling of reservering te bevestigen, stemt de klant in met onze algemene verkoopvoorwaarden en hun toepasselijkheid op elke online bestelling of reservering. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere verkoopvoorwaarden, met inbegrip van eventuele specifieke voorwaarden van de klant.

 

De sa/nv CHAUSSURES MANIET behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn niet toepasselijk op lopende bestellingen.

 

De sa/nv CHAUSSURES MANIET stelt alles in het werk om de website te beveiligen. De Vennootschap kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van een virus op de website.

 

Alle elementen die de website samenstellen zijn de exclusieve eigendom van de sa/nv CHAUSSURES MANIET.
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website of van zijn database in welke vorm dan ook is verboden. De producten van de sa/nv CHAUSSURES MANIET, alsook alle al dan niet figuurlijke merken en, meer in het algemeen, alle merken, illustraties, afbeeldingen, tekeningen en modellen op de producten, accessoires of de verpakkingen van de Vennootschap, al dan niet van een gedeponeerd handelsmerk, zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Vennootschap. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, download, wijziging of gebruik van deze merken, illustraties, afbeeldingen, tekeningen en modellen om welke reden en in welke vorm dan ook, is uitsluitend toegestaan met de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

 

ARTIKEL 1 – PRIJS

 

De prijzen vermeld op de artikelen in de e-shop zijn uitgedrukt in euro inclusief btw (en kunnen in het winkelmandje bij de bestelling of reservering ter informatie in elke andere munteenheid worden omgezet).

 

Voor een verkoop met levering in België zijn de verzendingskosten inbegrepen. Voor een verkoop van minder dan € 199 met levering in het buitenland, zijn de vervoer- en/of verzendingskosten vermeld bij de bestelling ten laste van de klant. In dit opzicht kan de bestelling vóór de definitieve bevestiging nog altijd worden geannuleerd.

 

De Vennootschap kan de verkoopprijzen op elk moment wijzigen maar de lopende bestellingen zullen worden gefactureerd tegen de prijs geldig op het moment van de definitieve bevestiging van de bestelling door de klant. 

 

ARTIKEL 2 – RESERVERINGS- OF BESTELPROCES

 

Elke internaut kan op onze website surfen en ons online productaanbod raadplegen.

 

De informatie over het volledige online productaanbod is beschikbaar op de website (naam, omschrijving, reproductie, gedetailleerde beschrijving: eigenschappen, kenmerken en samenstelling). Hoewel de verstrekking van online informatie, de beschrijving van de artikelen en de beschikbare online gegevens en hun regelmatige actualisering met de grootste zorg en nauwkeurigheid worden uitgevoerd, kan de Vennootschap in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele niet-substantiële fouten.

 

Zo ook, hoewel de foto's en andere afbeeldingen van de artikelen op de website een trouwe weergave zijn - binnen de beperkingen van de techniek en met inachtneming van de beste internetstandaarden - zijn die echter louter indicatief en hebben geen enkele contractuele waarde. In elk geval, mocht het geleverde artikel niet overeenstemmen met zijn beschrijving, verbindt de Vennootschap zich ertoe deze fout te corrigeren overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 infra.

 

De klant kan voor privédoeleinden een of meer artikelen in de e-shop reserveren of bestellen.

 

Voor elke reservering van meer dan drie artikelen wordt de klant verzocht contact op te nemen met de commerciële dienst op het nummer +3200 (0)10/489.150, van maandag tot vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur om de reserverings-, verkoop-, betalings- en leveringsvoorwaarden overeen te komen. 

 

 

1. Selectie van de artikelen voor bestelling of reservering

 

De klant die online een reservering wil doen of een bestelling plaatsen, moet zich eerst authenticeren volgens de op de website aangeduide procedure, met vermelding van zijn naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats (straat, nummer, gemeente, postcode en stad), een telefoonnummer, zijn "login" en zijn password. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en confidentieel en kunnen niet aan derden worden overgedragen. Het password wordt in versleutelde vorm opgeslagen, wat betekent dat de Vennootschap er geen toegang toe heeft.

 

Zodra de klant is aangemeld wordt een reserverings- of bestelbon weergegeven.

 

De klant kiest zijn artikelen en voegt die toe aan zijn winkelmandje.

 

De bestellingen worden aanvaard voor zover de artikelen in voorraad zijn. Mochten, ondanks de zorg besteed door de sa/nv CHAUSSURES MANIET, de bestelde artikelen niet beschikbaar zijn, zal de Vennootschap de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen (telefoon of e-mail) en de eventueel betaalde prijs terugbetalen door overschrijving op de bankrekening van de klant. De sa/nv CHAUSSURES MANIET kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer artikelen niet in voorraad of niet beschikbaar zijn.

De klant verbindt zich ertoe dat alle gegevens meegedeeld aan de sa/nv CHAUSSURES MANIET in het kader van de bestelling op de website, voldoen aan deze algemene verkoopvoorwaarden en volledig, correct en actueel zijn. Bij ontstentenis behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de bestelling alsook de betaling zonder meer te weigeren.

 

De klant kan het verloop van zijn bestellingen of reserveringen op elk moment weergeven. Een rubriek "Help" is permanent toegankelijk waarmee de klant:

 

-    zijn status in het reserverings- of bestelproces kan weergeven,

 

-    zijn gekozen artikelen en hun prijs kan weergeven (prijs per artikel en de totaalprijs met inbegrip van eventuele verzendingskosten),

 

-    eventuele fouten kan corrigeren en artikelen kan verwijderen die bij nader inzien niet wil bestellen voor zover hij de bestelling nog niet heeft bevestigd,

 

-    zijn bestelling kan afronden en bevestigen door op de knop "Bestellen" te klikken (definitieve bevestiging van de bestelling).

 

Voor gepersonaliseerde vragen is op de website een helpfunctie beschikbaar. Wij verbinden ons ertoe de klant binnen 48 uur een antwoord te geven op zijn verzoek.

 

 

2. De reservering of de bestelling plaatsen

 

Zodra de klant zijn artikelen heeft gekozen, worden die op de reserverings- of bestelbon (winkelmandje) weergegeven met hun eenheidsprijs, eventuele leveringsprijs, totaal te betalen prijs en het adres waar de artikelen moeten worden geleverd en gefactureerd of in ontvangst genomen en betaald.

 

De klant wordt dan verzocht zijn keuze te bevestigen en kennis te nemen van de algemene verkoopvoorwaarden.

 

Nadat de klant de algemene voorwaarden heeft aanvaard, wordt hij, afhankelijk van zijn bestelling, hetzij doorgestuurd naar de tab voor de afhaling van de reserveringen, hetzij wordt hij verzocht de bestelde artikelen te betalen. De klant wordt dan doorgestuurd naar de beveiligde betaalsite van "Ogone". Hier opent een venster waar de klant de beveiligde betaling kan uitvoeren door de instructies te volgen.

 

Voor een reservering krijgt de klant op de website een lijst voorgesteld van winkels waaruit hij een keuze maakt om zijn reservering af te halen. De reservering is geldig gedurende een periode van zeven dagen vanaf de bevestigingsmail van de reservering die wij uiterlijk binnen drie dagen na de reservering aan de klant sturen. De klant moet de artikelen in de winkel gaan passen en betalen. Op de artikelen gekocht in het kader van een reservering is geen herroepingstermijn van toepassing. De reservering houdt geen aankoopverplichting in.

 

In het kader van een online bestelling, zodra de algemene verkoopvoorwaarden aanvaard en de betaling uitgevoerd, kan de klant zijn bestelling niet meer veranderen. Binnen een paar minuten na de bevestiging van de betaling ontvangt de klant een bevestigingsmail van de bestelling. De bestelbon wordt in het beheerprogramma "maniet/admin" van ons computersysteem opgeslagen.

 

 

3. Bevestiging van de bestelling

 

Een bevestigingsmail van de bestelling wordt aan de klant gezonden. Bovendien wordt bij de verzending van het pakket een bevestiging van de bestelling gevoegd. Deze bevestiging bevat de volgende gegevens:

 

-       de volledige identiteit van de sa/nv CHAUSSURES MANIET;

-       de omschrijving van de bestelde artikelen, hun prijs, de leveringskosten, de betalings- en leveringsmodaliteiten (leveringstermijn en -plaats), en het herroepingsrecht;

 

-       de voorwaarden en modaliteiten voor de uitoefening van het herroepingsrecht alsook het volgende beding, in vetdruk en in een apart kader op de eerste pagina: "De klant heeft het recht de verkoper in kennis te stellen van zijn beslissing van de aankoop af te zien, zonder boete en zonder vermelding van de reden, en beschikt hiertoe over een termijn van 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de datum van levering van het product of van het sluiten van de overeenkomst. ";

 

-       het geografisch adres van de vestiging van de sa/nv CHAUSSURES MANIET waar de klant terecht kan voor zijn reclamaties;

 

-       de gegevens betreffende de klantenservice en de commerciële garanties. 

 

Deze bevestiging vormt het bewijs van de verkoopovereenkomst tussen de Vennootschap en de klant.

 

 

4. Weigering van de bestelling of de reservering

 

4.1. De sa/nv CHAUSSURES MANIET behoudt zich het recht voor een bestelling of een reservering te weigeren indien uitgevoerd door een niet-vertegenwoordigde minderjarige, indien een overdreven aantal retourzendingen/reserveringen voor de klant worden vastgesteld, indien een geschil bestaat tussen de klant en de sa/nv CHAUSSURES MANIET voor een lopende bestelling of indien de bestelling niet voldoet aan de algemene verkoopvoorwaarden.

 

In dergelijk geval zal de Vennootschap de klant binnen 48 uur na de bevestiging van de bestelling per e-mail informeren dat zijn bestelling niet werd aanvaard.

 

 

ARTIKEL 3 - LEVERING IN HET KADER VAN EEN BESTELLING

 

1. De artikelen worden geleverd binnen 4 tot 6 werkdagen na de bevestiging van de bestelling. Ze worden geleverd aan het adres dat de klant in zijn bestelformulier heeft vermeld en uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de datum waarop de klant zijn bestelling heeft bevestigd. Indien de bestelling binnen deze termijn niet wordt geleverd, kan de klant van zijn bestelling afzien. De terugbetaling wordt dan uitgevoerd binnen een maand na de kennisgeving van zijn beslissing.

 

2. De artikelen worden verzonden aan het leveringsadres dat de klant tijdens het bestelproces heeft gekozen. De artikelen kunnen uitsluitend als volgt worden geleverd:

-    via bpost aan de gebruikelijke woonplaats van de klant of aan het adres van een derde indien geen hotel of postbus;

 

-    in een Kiala-punt;

 

-    in een winkel van de sa/nv CHAUSSURES MANIET gekozen op de website uit de lijst van erkende winkels. (De Maniet-winkels in de Galeria Inno maken geen deel uit van de erkende winkels voor de levering van een bestelling).

 

3. Voor een levering via bpost, indien de klant op het moment van de levering niet thuis is, laat de koerier een bericht achter dat hij is langsgekomen met vermelding van het postpunt waar de klant zijn pakket binnen een periode van 14 dagen kan afhalen. Indien de klant binnen de voormelde periode zijn pakket niet afhaalt, zal bpost dit terugsturen aan de sa/nv Chaussures Maniet. De Vennootschap zal dan contact opnemen met de klant, hetzij om een nieuwe levering overeen te komen, hetzij om de bestelling te annuleren en de terugbetaling uit te voeren. Indien de bestelling is betaald en wordt geannuleerd, krijgt de klant de prijs van de bestelling terugbetaald.

 

Voor een bestelling waarbij de klant de levering kiest in een Kiala-punt, zorgt de klant ervoor zijn bestelling af te halen wanneer hem dat het beste schikt, rekening houdend met de openingstijden van het Kiala-punt.

 

4. De klant verwerft pas de eigendom van de geleverde producten voor zover hij die heeft betaald. De risico's van verlies of schade van de artikelen worden op de klant overgedragen zodra de artikelen worden verzonden.

 

ARTIKEL 4 - HERROEPINGSRECHT IN HET KADER VAN EEN BESTELLING

 

1. De klant beschikt over een termijn van 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de datum van levering om de verkoper in kennis te stellen dat hij van zijn aankoop afziet en om, ten laste van de sa/nv Chaussures Maniet, een of meer van de geleverde artikelen te retourneren. De klant is niet verplicht zijn beslissing te verantwoorden. De retour brengt voor de klant geen enkele boete met zich mee. De artikelen moeten in hun originele verpakking worden geretourneerd. Voor retourzendingen in het kader van een levering in een Kiala‑punt of door bpost, zijn de verzendingskosten vooruitbetaald door de sa/nv Chaussures Maniet (retouretiket "Kiala" of "bpack easy retour" ). De andere artikelen moeten worden geretourneerd in de voor de levering gekozen winkel.

 

De klant moet de terugbetalingswijze kiezen (aankoopbon via een promotiecode of terugbetaling via bankoverschrijving).

 

2. De artikelen moeten binnen de voormelde termijn worden geretourneerd.

 

De artikelen moeten nieuw en volledig zijn (met alle accessoires). De schoenen mogen alleen binnen en op een proper oppervlak worden gepast.

 

Vuile of gedragen artikelen worden niet teruggenomen.

 

Worden evenmin teruggenomen, beschadigde artikelen of indien niet in hun originele verpakking geretourneerd.

 

In elk geval moet de klant erop toezien dat hij een bewijs krijgt voor de terugzending/retour van de artikelen.

 

Indien de artikelen niet zijn geretourneerd zoals hierboven vermeld, wordt de terugbetaling geweigerd. In dergelijk geval worden betaalde artikelen niet terugbetaald en worden op de zetel van de sa/nv CHAUSSURES ter beschikking gehouden van de klant.

 

3. Indien de artikelen correct zijn geretourneerd en betaald, verbindt de sa/nv zich ertoe de terugbetaling onmiddellijk uit te voeren en uiterlijk binnen een maand na de datum van retour.

 

ARTIKEL 6 – GARANTIE

 

1. De sa/nv CHAUSSURES MANIET is aansprakelijk voor conformiteitsdefecten die bestaan op het moment van de levering en die binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering mochten optreden. De garantie geldt slechts voor de normale levensduur van de artikelen.

 

De klant moet elk gebrek binnen twee maanden na de vaststelling ervan melden, zo niet wordt hij geacht de artikelen als zodanig definitief te hebben aanvaard. Indien het gebrek meer dan zes maanden na de datum van levering wordt gemeld, moet de klant het bewijs leveren dat het gebrek aanwezig was bij de levering, zo niet zal zijn reclamatie niet in aanmerking worden genomen.

 

Indien de klant binnen zeven werkdagen na de datum van levering het gebrek meldt en het defecte artikel retourneert, zal het artikel worden omgeruild (binnen de beschikbaarheid van de voorraad) of terugbetaald.

 

Indien de klant het defect na de voornoemde termijn meedeelt en het slechts een klein defect betreft of het artikel gedragen is, kan de klant niet de ontbinding van de verkoopovereenkomst eisen. De sa/nv CHAUSSURES MANIET zal de klant een korting toekennen op de prijs, rekening houdend met het gebruik van het artikel en het belang van het gebrek.

 

Na een termijn van twee jaar, kan de klant zijn rechten niet langer doen gelden.

 

2. In elk geval, indien de schade of het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik of slecht onderhoud, zal de reclamatie evenmin in aanmerking worden genomen. Zo ook, indien de klant getracht heeft het artikel zelf te repareren, vervalt de garantie. 

 

ARTIKEL 7 – BETALING

 

1. Na de bevestiging van de bestelling, wordt de klant doorgestuurd naar de beveiligde betaalsite van OGONE waar hij uit de volgende betaalmiddelen kan kiezen:

 

-    Betaling met Visa of MasterCard: de klant volgt de instructies van de OGONE-betaalsite. Deze raadpleegt de uitgever van de kaart. Indien aanvaard, wordt het bedrag van de bestelling geblokkeerd tot op de datum dat het herroepingsrecht vervalt. Na deze termijn wordt de kaart definitief gedebiteerd volgens de voorwaarden en prijs overeengekomen tussen de uitgever van de kaart en de klant;

 

-    Betaling met een betaalkaart van het type "Bancontact/Mister Cash"; de klant kiest dan voor een onmiddellijke afhouding van het bedrag van zijn bestelling.

 

2. Elke wanbetaling zal onderhevig zijn aan een contractuele rente van 12% op jaarbasis en verschuldigd vanaf de vervaldag, en aan een forfaitaire vergoeding van 15% van het uitstaande bedrag.

 

De sa/nv CHAUSSURES MANIET zal een vergelijkbare vergoeding verschuldigd zijn aan de klant indien zij in gebreke blijft bij de uitvoering van haar contractuele verplichtingen.

 

Het bestaan van wanbetalingen geeft de sa/nv CHAUSSURES MANIET het recht om elke nieuw bestelling te weigeren.

 

ARTIKEL 8 – OVERMACHT

 

De sa/nv CHAUSSURES MANIET wijst elke aansprakelijkheid af voor verlies van of schade aan de bestelling ten gevolge van overmacht (zoals staking, oproer, collectieve terreurdaad, brand of in gebreke blijven van haar leveranciers) of computervirus.

 

ARTIKEL 9 – PERSOONSGEGEVENS

 

De gegevens verzameld tijdens het verkoopproces door de sa/nv CHAUSSURES MANIET in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, zijn bestemd voor haar gebruik en voor dat van de personen die tussenkomen in de uitvoering van de verkoopovereenkomst. Uitgezonderd voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst, zullen de gegevens in geen geval aan derden worden overgemaakt.

 

De klant stemt uitdrukkelijk in met de verwerking van zijn gegevens voor de uitvoering van zijn bestellingen of reserveringen.

 

De klant heeft op elk moment recht op toegang tot, verbetering of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door zijn verzoek te sturen per brief aan de sa/nv CHAUSSURES MANIET, avenue Thomas Edison 111 te 1402 Thines (Nivelles) of per e-mail aan ecommerce@maniet.be, in voorkomend geval vergezeld van een recto verso kopie van zijn identiteitskaart.

 

ARTIKEL 10 – NIETIGHEID - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 

De eventuele nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de andere bepalingen die onverminderd van toepassing blijven.

 

Het Belgisch recht is toepasselijk op de handelsbetrekkingen tussen de klant en de sa/nv CHAUSSURES MANIET. Elk geschil betreffende de gesloten verkoopovereenkomsten met toepassing van deze algemene voorwaarden, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel en van de Vrederechter van het eerste kanton van Waver.

 

Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden ? Richt u dan tot de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de Handel, www.ombudsmanvoordehandel.be