Uw privéleven, onze prioriteit!

 

BELEID VAN CHAUSSURES MANIET INZAKE HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

Verantwoordelijke voor het verzamelen van de gegevens: NV CHAUSSURES MANIET, 1402 Nijvel, Avenue Thomas Edison 111, KBO : 0427.140.983.

Contactadres: privacy@maniet.be

Hosting van de internetsite: Microsoft Azure


Algemeen

De winkels van Chaussures Maniet en Luxus (hierna CHAUSSURES MANIET of Wij) hechten veel belang aan de transparantie en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij stellen alles in het werk om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens (hierna, de “Gegevens”) te beschermen en om zowel de nationale wetgeving met betrekking tot de verzameling en de verwerking van de Gegevens na te leven, als de Europese Verordening nr. 2016/679 genaamd Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”). MANIET stelt dus alles in het werk om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, en om de wetgeving betreffende de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

Dit beleid (hierna het “Beleid Persoonlijke Levenssfeer”) biedt een gedetailleerde beschrijving van de praktijken van CHAUSSURES MANIET in het kader van de verzameling van persoonsgegevens ingevolge een aankoop of een bezoek aan de winkel of ingevolge de raadpleging, de inschrijving, de bestelling, de vraag om informatie of diensten op de website https://shop.maniet.be (hierna de Site) of in het kader van elke andere mededeling, en dat, zowel met het oog op de uitvoering van een overeenkomst gesloten met CHAUSSURES MANIET (de persoon van wie de persoonsgegevens verzameld worden zal hierna aangeduid worden als de Klant) als voor de toegang en/of de inschrijving van elk persoon op de Site (de persoon van wie de gegevens verzameld worden, zal hierna aangeduid worden als de Gebruiker)

Bij uw toegang tot en/of inschrijving en/of het gebruik van de diensten aangeboden door CHAUSSURES MANIET, geeft u aan CHAUSSURES MANIET de uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en binnen de limieten bepaald door het Beleid Persoonlijke Levenssfeer.

Huidig Beleid Persoonlijke Levenssfeer is eveneens van toepassing op de gegevens die verzameld worden door de bewakingscamera’s in de winkels.


 Verzamelde gegevens:

De door CHAUSSURES MANIET verwerkte gegevens zijn de volgende:

 • De informatie die automatisch verzameld wordt bij elk aanmelden op de Site van elke Gebruiker;
 • De naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats (straat, nummer, gemeente, postcode en stad), het leveringsadres, het telefoonnummer, de “login” en het wachtwoord, die verzameld worden bij het creëren en het gebruik van een klantaccount op de Site, door een Gebruiker of een Klant of die verzameld worden bij een bezoek in de winkel;
 • De naam, voornaam, de woonplaats en de geboortedatum van de Klant die worden uitgelezen en geregistreerd op grond van de toestemming van de Klant middels een elektronische identiteitskaartlezer;
 • De gegevens met betrekking tot uw aankopen en uw bestellingen;
 • De informatie die kan worden uitgewisseld tussen CHAUSSURES MANIET en u, met name per e-mail, in het kader van de verlening van de diensten;
 • Eventueel de telefoongesprekken tussen de Klanten of Gebruikers en het personeel van CHAUSSURES MANIET die opgenomen werden in het kader van opleidingen, kwaliteitscontroles en als bewijs van commerciële transacties;
 • De beelden die opgenomen worden door de bewakingscamera's.

 

Wij zien erop toe dat de verzamelde gegevens beperkt worden tot diegene die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de verlening van onze diensten. De beelden die door de bewakingscamera's worden opgenomen, worden enkel bekeken indien zich een incident voordoet.  De beelden van de bewakingscamera’s worden automatisch verwijderd na 10 dagen.


 Cookies

CHAUSSURES MANIET gebruikt verschillende types cookies (noodzakelijke cookies, cookies met betrekking tot de voorkeuren, statistische cookies en marketingcookies). Het detail van de op de Site gebruikte cookies is beschikbaar onder de volgende link […]. U kan op elk moment uw voorkeuren met betrekking tot de cookies personaliseren door het gebruik van elke gebruikte cookie die op de Site wordt gebruikt te weigeren of te aanvaarden middels de beheerstool CookieBot. 


 Juridische basis van de gegevensverzameling

CHAUSSURES MANIET verzamelt uw gegevens met het oog op de uitvoering van een overeenkomst, in het kader van een verkoop of van een dienstverlening.

CHAUSSURES MANIET wenst uw gegevens ook te gebruiken op grond van haar gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van promoties of bijzondere evenementen (newsletters, promotie-acties, enz.). U heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om te weigeren gecontacteerd te worden door CHAUSSURES MANIET via kerende e-mail of door op de link te klikken die onderaan deze mededelingen verschijnt.

CHAUSSURES MANIET verzamelt uw gegevens (beelden van bewakingscamera’s) ook op grond van haar gerechtvaardigd belang om haar winkels te bewaken.

Tot slot zal CHAUSSURES MANIET gegevens kunnen verzamelen en beheren op grond van uw toestemming, indien zij u promotionele boodschappen wil verzenden en u nog geen deel uitmaakt van het bestaande cliënteel. In dat kader zal u op elk ogenblik kunnen vragen om deze promotieboodschappen niet meer te ontvangen.


 Doelstellingen van de gegevensverzameling

De gegevens worden door CHAUSSURES MANIET verzameld en verwerkt met de volgende doelstellingen:

 • Het leveren van de producten en diensten aangeboden door CHAUSSURES MANIET, met inbegrip van de internetdiensten en de uitgifte en eventuele inning van de facturen;

• Informatieverstrekking aan de Klant en de Gebruiker over de producten en diensten aangeboden door CHAUSSURES MANIET;

• Publiciteit en marketing, met inbegrip van het versturen van papieren of elektronische newsletters; Bij wijze van voorbeeld verzamelt CHAUSSURES MANIET uw geboortedatum om u een commercieel voordeel te kunnen aanbieden ter gelegenheid van uw verjaardag;

• Het aanbod om deel te nemen aan wedstrijden;

• Het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes en marktstudies,

• De optimalisering van uw opzoekingen wanneer u op onze Site surft. De verzamelde Gegevens staan ons bijvoorbeeld toe u suggesties voor te stellen van artikelen of merken die u zouden kunnen interesseren. 

 

Gegevensoverdracht buiten onze onderneming

CHAUSSURES MANIET onthoudt zich ervan om uw gegevens te verspreiden of aan derden over te dragen behalve indien:

 

• Dat noodzakelijk blijkt voor de verlening van de diensten, met inbegrip van de uitvoering van een overeenkomst;

• U uw toestemming geeft voor zulke overdracht;

• Die overdracht geëist wordt door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid. 

 

Sommige derde ondernemingen dienen occasioneel bepaalde gegevens te hanteren tijdens de uitvoering van technische prestaties die nodig zijn voor de dienstverlening of voor de correcte werking en het updaten van de Site, van de mobiele applicatie of meer algemeen van de informatietools van CHAUSSURES MANIET. Die manipulaties worden steeds uitgevoerd in naam en voor rekening van CHAUSSURES MANIET op basis van overeenkomsten die de beveiliging van uw gegevens verzekeren.

 

In deze optiek doet CHAUSSURES MANIET met name een beroep op de diensten van het platform MICROSOFT AZURE (de Gegevensverwerker) die tussenkomt als Gegevensverwerker voor de door CHAUSSURES MANIET verzamelde Gegevens onder instructie van CHAUSSURES MANIET. In dit kader worden de Gegevens die buiten de Europese economische ruimte worden overgebracht verwerkt conform de AVG op grond van contractuele typebedingen en bijkomende maatregelen die genomen worden door de Gegevensverwerker om de AVG na te leven.

 

Wanneer de Gebruiker zijn toestemming geeft voor het gebruik van statistische cookies via de tool CookieBot, gebruikt CHAUSSURES MANIET de tool Google Analytics voor statistische doeleinden. De Gebruiker heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om deze verwerking te weigeren door statistische cookies te desactiveren via de tool CookieBot.

 

Uw rechten: Toegang tot de verzamelde informatie, rechtzetting, verwijdering.

U kan op elk ogenblik en kosteloos toegang tot en/of een kopie vragen van de persoonsgegevens die wij in onze databanken opslaan. In dat kader kunnen wij u vragen om een identificatie voor te leggen alvorens uw aanvraag in te willigen.  U hebt tevens het recht om te vragen dat uw gegevens gecorrigeerd of verwijderd worden uit onze bestanden als dat de uitvoering van de diensten van CHAUSSURES MANIET niet onmogelijk maakt.  U kan zich in elk geval en op elk ogenblik verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CHAUSSURES MANIET of vragen om die verwerking te beperken. De ouder van een minderjarige kan tevens op elk ogenblik vragen om gegevens betreffende zijn kind te verwijderen. Als uw gegevens verwerkt worden in het kader van een overeenkomst, kan u tevens vragen om die aan u over te maken in een leesbaar formaat of om die rechtstreeks over te maken aan een van uw andere leveranciers.

De persoonsgegevens worden uit onze bestanden verwijderd uiterlijk na het verstrijken van een periode van 3 jaar volgend op uw laatste aankoop bij CHAUSSURES MANIET.


Beveiliging van de informatie en het netwerk.

CHAUSSURES MANIET en de Gegevensverwerker stellen alles in het werk om zijn netwerk optimaal te beveiligen tegen onbevoegde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie van zijn Klanten en Gebruikers te verzekeren.


De veiligheid hangt ook van u af:

 • Wees voorzichtig met het gebruik van uw wachtwoord. Geef dat niet door aan andere personen. En vervang het regelmatig.
 • Laat uw pc niet onbewaakt achter wanneer u zich op een applicatie hebt aangemeld.  

Eerbiediging van de verzamelde persoonsgegevens van minderjarigen


Wij verbinden ons ertoe om de privacy van de minderjarigen te beschermen.  Wij verzamelen geen gegevens over minderjarigen, behalve voor direct marketing doeleinden – en op voorwaarde dat wij de toestemming van tenminste één van de ouders verkregen hebben – en met uitzondering van de beelden die door de bewakingscamera’s worden genomen. 

Op eenvoudig verzoek van een ouder van een minderjarige verbinden wij ons ertoe om de gegevens betreffende de betrokken minderjarige te verwijderen, zonder dat de ouder daarvoor een rechtvaardiging moet geven.

Gelieve ons onmiddellijk te verwittigen indien u meent dat de gegevens van een minderjarige zonder de ouderlijke toestemming werden verzameld.


Verantwoordelijkheid van de Klant

U bent alleen verantwoordelijk voor uw Klantaccount en de gevolgen van het gebruik daarvan, alsook voor alle, om het even welke, informatie die u aan CHAUSSURES MANIET meedeelt. CHAUSSURES MANIET kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt als gevolg van de mededeling door de Klant of de Gebruiker van foutieve, onvolledige of frauduleuze informatie.


 Blijf op de hoogte van de wijzigingen

CHAUSSURES MANIET kan dit beleid voor de persoonlijke levenssfeer wijzigen, meer bepaald in het geval van een wijziging van de wetgeving. Wij nodigen u uit om dit beleid inzake de verzameling van persoonsgegevens regelmatig te raadplegen op https://shop.maniet.be/fr/protection-de-la-vie-privee. Bovendien zullen wij u op de hoogte houden van alle wijzigingen van de inhoud via onze Site en andere gangbare communicatiekanalen.


 Ons contacteren

Als u een van de hierboven beschreven rechten wil uitoefenen, melding wil maken van een probleem op onze applicaties, als u nood hebt aan specifieke bijstand of als u opmerkingen wil versturen, gelieve ons dan te contacteren via de verschillende hierna vermelde middelen:

·         Via het contactplatform van de Site: Chaussures Maniet ! Luxus (zendesk.com) 

·         Via de post naar : Avenue Thomas Edison, 111, 1402, Thines, Belgie

·         Per telefoon: 010/489.150

 

Aarzel niet om ons te contacteren als u meent dat wij uw gegevens niet met de verwachte zorg verwerken.  U kan ook rechtstreeks contact opnemen en een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Persstraat 35, 1000 Brussel
 • +32 (0)2 274 48 00