BELEID VAN DE NV SCHOENEN MANIET EN DE LUXUS WINKELS INZAKE HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Verantwoordelijke voor het verzamelen van de gegevens: NV SCHOENEN MANIET, Boulevard de l’Europe 147 in 1300 Wavre KBO: 472.140.983.

Contactadres: privacy@maniet.be

Algemeen

De winkels van Schoenen Maniet en Luxus (hierna Schoenen Maniet! Luxus) streven ernaar om de privacy van hun klanten te beschermen.  Schoenen Maniet Luxus stelt alles in het werk om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, en om de wetgeving betreffende de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

Dit beleid biedt een gedetailleerde beschrijving van de praktijken van Schoenen Maniet! Luxus in het kader van de verzameling van persoonsgegevens ingevolge een aankoop of een bezoek aan de winkel of ingevolge de raadpleging, de inschrijving, de bestelling, de vraag voor informatieaanvraag of diensten op de website van maniet.be of in het kader van elke andere mededeling, en dat, zowel met het oog op de uitvoering van een overeenkomst gesloten met Schoenen Maniet! Luxus (de persoon van wie de persoonsgegevens verzameld worden zal hierna aangeduid worden als de Klant) ) als voor de toegang en/of de inschrijving van een persoon op de website (de persoon van wie de gegevens verzameld worden, zal hierna aangeduid worden als de Gebruiker)

Bij uw toegang tot en/of de inschrijving en/of het gebruik van de diensten aangeboden door Schoenen Maniet! Luxus, geeft u aan Schoenen Maniet! Luxus de uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van de privacy en binnen de limieten bepaald door het onderhavige reglement.

 

Dit beleid inzake de verzameling van persoonsgegevens is ook van toepassing op de gegevens die verzameld worden door de bewakingscamera's in de winkels.

 

Verzamelde gegevens:

De door Schoenen Maniet! en Luxus verwerkte gegevens zijn de volgende:

 

-          De informatie die automatisch verzameld wordt bij de aanmelden op de website van elke Gebruiker;

-          de namen, voornamen, geboortedatum, taal, postadres, e-mailadres en contactgegevens, telefoonnummer, GSM-nummer, die verzameld worden bij de aanmelding en/of het gebruik en/of de inschrijving op de internetdiensten, door een Gebruiker of een Klant of die verzameld worden bij een bezoek in de winkel;

-          de gegevens betreffende uw aankopen;

-          de informatie die kan uitgewisseld worden tussen Schoenen Maniet! Luxus en u, meer bepaald via e-mail, in het kader van de verlening van de diensten;

-          Eventueel de telefoongesprekken tussen de Klanten of Gebruikers en het personeel van Schoenen Maniet ! Luxus die opgenomen werden in het kader van opleidingen, kwaliteitscontroles en als bewijs van commerciële transacties;

-          De beelden die opgenomen worden door de bewakingscamera's.

 

Wij zien erop toe dat de verzamelde gegevens beperkt worden tot diegene die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de verlening van onze diensten.

De beelden die door de bewakingscamera's worden opgenomen, worden enkel getoond indien zich een incident voordoet.  Na een week verdwijnen de gegevens automatisch van de camera's.

 

Cookies

Schoenen Maniet! Luxus maakt hoofdzakelijk gebruik van analytische cookies op zijn website. Die cookies maken het niet mogelijk om de gebruikers te identificeren. U kan op elk ogenblik kiezen om die cookies uit te schakelen. Het uitschakelen van de cookies kan ertoe leiden dat u minder vlot kan surfen.

Als u de cookies wil blokkeren, kan u dat doen voor de browser die u gebruikt.

 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies 

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Juridische basis van de gegevensverzameling

Schoenen Maniet! Luxus verzamelt uw gegevens met het oog op de uitvoering van een overeenkomst, in het kader van een verkoop of van een dienstverlening.

Schoenen Maniet! Luxus wil uw gegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van promoties of specifieke evenementen.

Schoenen Maniet! Luxus verzamelt uw gegevens (afbeeldingen) eveneens om zijn winkels te bewaken.

Schoenen Maniet! Luxus kan met uw toestemming gegevens verzamelen en verwerken om u promotionele boodschappen te versturen en indien u nog geen deel uitmaakt van zijn bestaande cliënteel. In dat kader kan u op elk ogenblik vragen om die promotieboodschappen niet meer te ontvangen.

 

Doelstellingen van de gegevensverzameling

De gegevens worden door Schoenen Maniet ! Luxus verzameld en verwerkt met de volgende doelstellingen:

 

• Het leveren van de producten en diensten aangeboden door Schoenen Maniet ! Luxus, met inbegrip van de internetdiensten en de uitgifte en eventuele inning van de facturen;

• Informatieverstrekking aan de Klant en de Gebruiker over de producten en diensten aangeboden door Schoenen Maniet ! Luxus;

• Publiciteit en marketing, met inbegrip van het versturen van papieren of elektronische newsletters;

• De uitnodiging om deel te nemen aan wedstrijden;

• Het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes en marktstudies,

• De optimalisering van uw opzoekingen wanneer u op onze website surft.

 

Gegevensoverdracht buiten onze onderneming

 

Schoenen Maniet! Luxus onthoudt zich ervan om uw gegevens te verspreiden of aan derden over te dragen behalve indien:

• Dat noodzakelijk blijkt voor de verlening van de diensten, met inbegrip van de uitvoering van een overeenkomst;

• U uw toestemming geeft voor zo'n overdracht;

• Indien die overdracht geëist wordt door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid. 

 

Sommige derde ondernemingen dienen af en toe bepaalde gegevens te hanteren tijdens de uitvoering van technische prestaties die nodig zijn voor de verlening van de diensten of voor de correcte werking en het updaten van de website, van de mobiele applicatie of meer algemeen van de informatietools van Maniet-Luxus. Die manipulaties worden steeds uitgevoerd in naam en voor rekening van Schoenen Maniet ! Luxus op basis van overeenkomsten die de beveiliging van uw gegevens verzekeren.

 

De persoonsgegevens die door Schoenen Maniet ! Luxus verzameld worden, worden in geen geval buiten Europa verwerkt.

 

Uw rechten: Toegang tot de verzamelde informatie, rechtzetting, verwijdering.

 U kan op elk ogenblik en kosteloos toegang tot en/of een kopie vragen van de persoonsgegevens die wij in onze databanken opslaan. In dat kader kunnen wij u vragen om een identificatie voor te leggen alvorens uw aanvraag in te willigen.  U hebt tevens het recht om te vragen dat uw gegevens gecorrigeerd of verwijderd worden uit onze bestanden als dat de uitvoering van de diensten van Maniet-Luxus niet onmogelijk maakt.  U kan zich in elk geval en op elk ogenblik verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door schoenen Maniet ! Luxus of vragen om die verwerking te beperken. De ouder van een minderjarige kan tevens op elk ogenblik vragen om gegevens betreffende het kind te verwijderen. Als uw gegevens verwerkt worden in het kader van een overeenkomst, kan u tevens vragen om die aan u over te maken in een leesbaar formaat of om die rechtstreeks over te maken aan een van uw andere leveranciers.

 

Uw persoonsgegevens worden uit onze bestanden verwijderd uiterlijk na het verstrijken van een periode van 3 jaar volgend op uw laatste aankoop bij Maniet-Luxus.

 

Beveiliging van de informatie en het netwerk.

Schoenen Maniet! Luxus stelt alles in het werk om zijn netwerk optimaal te beveiligen tegen onbevoegde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie van zijn Klanten en Gebruikers te verzekeren.

De veiligheid hangt ook van u af:

  • Wees voorzichtig met het gebruik van uw wachtwoord. Geef dat niet door aan andere personen. En vervang dat regelmatig.
  • Laat uw pc niet onbewaakt achter wanneer u zich op een applicatie hebt aangemeld.  

Eerbiediging van de verzamelde persoonsgegevens van minderjarigen

Wij verbinden ons ertoe om de privacy van de minderjarigen te beschermen.  Wij verzamelen geen gegevens over minderjarigen, behalve voor direct marketing doeleinden – en op voorwaarde dat wij de toestemming van tenminste één van de ouders verkregen hebben – en met uitzondering van de beelden die door de bewakingscamera zijn genomen. 

Op eenvoudig verzoek van een ouder van een minderjarige verbinden wij ons ertoe om de gegevens betreffende de betrokken minderjarige te verwijderen, zonder dat de ouder daarvoor een rechtvaardiging moet geven.

Gelieve ons onmiddellijk te verwittigen indien u meent dat de gegevens van een minderjarige zonder de ouderlijke toestemming werden verzameld.

 

Verantwoordelijkheid van de Klant

U bent alleen verantwoordelijk voor uw Klantaccount en de gevolgen van het gebruik daarvan,  alsmede voor alle, om het even welke informatie die u aan Maniet-Luxus meedeelt. Schoenen Maniet! Luxus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt als gevolg van de mededeling door de Klant of de Gebruiker van foutieve, onvolledige of frauduleuze informatie.

 

Blijf op de hoogte van de wijzigingen

Schoenen Maniet! Luxus kan dit privacybeleid wijzigen, meer bepaald in het geval van een wijziging van de wetgeving. Wij nodigen u uit om dit beleid inzake de verzameling van persoonsgegevens regelmatig te raadplegen op https://productionmaniet.hypernode.io/fr/protection-de-la-vie-privee. Bovendien zullen wij u op de hoogte houden van alle wijzigingen van de inhoud via onze website en andere gangbare communicatiekanalen.

 

Ons contacteren

 Als u een van de hierboven beschreven rechten wil uitoefenen, melding wil maken van een probleem op onze applicaties, als u nood hebt aan specifieke bijstand of als u opmerkingen wil versturen, gelieve ons dan te contacteren via de verschillende hierna vermelde middelen:

·         Via e-mail op: privacy@maniet.be

·         Via de post naar: NV Schoenen Maniet - Avenue Thomas Edison, 111 – 1402 Nivelles

-                        Per telefoon: 010489.100

Aarzel niet om ons te contacteren als u meent dat wij uw gegevens niet met de verwachte zorg verwerken.  U kan ook rechtstreeks contact opnemen en een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

  • Persstraat 35, 1000 Brussel
  • +32/0.2274/48.00.